مانیتورینگ ابزارها و کاربردهای نرم افزاری

جهت تولید یک خدمت الکترونیکی از ابزارها و کاربردهای نرم افزاری مختلفی استفاده می شود. محدوده این ابزارها بسیار وسیع است و نحوه مانیتورینگ آنها هم کاملاً متفاوت از یکدیگر است. کارایی و سلامت این کاربردها و ابزارهای نرم افزاری در کارایی خدمات الکترونیکی بسیار اثرگذار است و از این جهت مانیتورینگ لحظه ‌ای، کارایی و سلامت این ابزارها و کاربردهای نرم‌ افزاری بسیار مهم و ضروری می باشد. این ابزارها در دسته های متنوعی قرار می گیرند که می توان از مهمترین و رایج ترین این دسته ها به موارد زیر اشاره کرد:

  • پایگاه ‌های داده رابطه‌ ای (SqlServer، Oracle، DB2 و …)
  • پایگاه ‌های داده ای غیر رابطه ‌ای (Mongo DB، Cassandra و …)
  • سیستم‌ های صف (IBM WebSphere MQ, Rabbit MQ و …)
  • درگاه‌ های خدمات سازمانی (IBM IIB، Weblogoc Integration و… )
  • سرورهای وب (Apache HTTP Server، Nginx، IIS و …)
  • سرورهای کاربردی (Apache Tomcat، Jboss و …)
  • سرورهای ایمیل (Microsoft Exchange Server، Postfix Mail Server و ..)
  • ابزارهای داده ‌های عظیم(Spark، HDFS و …)

با توجه به این که هیچ دو شیء از این ابزارها، روش و شاخص کارایی یکسانی برای مانیتورینگ و دریافت اطلاعات ندارند، این شرکت سعی دارد در طول زمان بر تعداد دسته ‌ها و تنوع هر دسته از این کاربردها و ابزارهای نرم افزاری بیافزاید.